PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประกาศขาย ขาย เบสสั่งทำทรง status 14000 พอดีเจอนำมาฝาก


Music2home !

sakura
27-03-2006, 08:26 AM
http://www.thaisecondhand.com/_board/mu/data/MU4035348.html

sakura
27-03-2006, 08:34 AM
อ้าวโทษทีครับ โพสกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือครับ(อาย :D :D)

Arm_Ltd
27-03-2006, 09:15 AM
;D ;D ;D ;D ;D
ตั ว นี้ ผ ม ฟ า ด ไ ป แ ร้ ว น๊ ะ ค รั บ 1 4 , 0 0 0 . - ร า ค า ถู ก ม า ก ๆ

คุ้ ม ร า ค า ม า ก ๆ เ ร ย ค รั บ

คุ ณ สุ จั ย ดี จั ง เ ร ย อิ อิ ข า ย เ บ ส แ ร้ ว ยั ง ใ ห้ ง า น ผ ม อี ก

เ ด๋ ว จ า เ อ า รู ป ส ว ย ๆ ม า ฝ า ก น ะ ค รั บ ผ ม
;D ;D ;D ;D ;D

Dbass
27-03-2006, 12:23 PM
เบสทรง Status จดจ้องกันอยู่หลายคน .. แต่ยังไงซะ เบสตัวนี้ก็ยังอยู่กะคนในสยามเบส ... :D

chaiyarith001
27-03-2006, 08:49 PM
ดีใจด้วยครับคุณอาร์ม..จะได้มารวมตัวกันเป็นแก๊งค์....เตตัส........

HALFBASSBOY
28-03-2006, 01:05 AM
พี่อาร์มเอามาให้ลองด้วยนะ คัรบ

Arm_Ltd
28-03-2006, 10:21 AM
ดีใจด้วยครับคุณอาร์ม..จะได้มารวมตัวกันเป็นแก๊งค์....เตตัส........

;D ;D ;D ;D ;D
อ า ร์ ม ค๊ า บ

ค รั บ ผ ม ! ! ! เ ข้ า แ ก๊ ง ค์ เ ต ตั ส ด้ ว ย ค น น้ า

แ ต่ เ ป ง เ ต ตั ส ณ อ ลิ เ ซี ย น ะ ค๊ า บ พี่ ห มี

เ สี ย ง ดี เ ร ย ค รั บ S l a p มั น ส์ เ ร ย ค รั บ

ม่ า ว า น เ อ า ไ ป ล อ ง เ ล่ น ม า แ ร้ ว

ซ า ว น์ ใ ห ญ่ ม า ก ๆ เ ร ย อิ อิ คุ ม ไ ม่ อ ยู่ แ ย้ ว

แ ต่ ส า ย ห้ า ยั ง ไ ม่ ค่ อ ย W o r k กำ ลั ง ป รั บ ป รุ ง

ช่ ว ย ด้ ว ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
;D ;D ;D ;D ;D

Aries_Bell
28-03-2006, 10:25 AM
พี่อาร์มครับชื่ยาวเกินไปป่ะครับ?
แบบว่ามันดันกระทู้อ่ครับ ในช่องที่พี่โพสอ่ะครับ